Brama Beskidu

Switch to desktop Register Login

Projekty realizowane i zrealizowane przez LGD Brama Beskidu

W zakresie podejmowania działalności gospodarczej można wyszczególnić 4 rodzaje operacji: 

·         utworzenie nowego przedsiębiorstwa – podpisane 8 umów; 

·         utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym –podpisana 1 umowa ;

·         utworzenie nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu wolnego - podpisane 3 umowy;

·         utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych – podpisane 2 umowy.

Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię w wysokości 50 000 zł. Z pewnością jest to duże wsparcie dla osób, które rozpoczynają swoją działalność i chcą zaistnieć wśród lokalnej konkurencji.

W zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza sektorem turystyki i czasu wolnego zostały podpisane 2 umowy, w tym jedna na kwotę dofinansowania 299 998 zł oraz druga na kwotę 117 000 zł. W zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki i czasu wolnego została podpisana została 1 umowa na kwotę 300 000zł.

Pomoc, która została przyznana dla przedsiębiorców z naszego obszaru przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarki na obszarze naszego LSR.

Jeśli chodzi o działania polegające na utworzeniu nowych lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zostały zawarte 2 umowy na łączną kwotę 498 632 zł –  w tym Gmina Stary Sącz – Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach Dolnych i także Gmina Stary Sącz – budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego w Łazach Biegonickich;

- działania z zakresu utworzenia nowych lub/i zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej -  podpisano 2 umowy na łączną kwotę 277 242 zł – w tym Gmina Łącko – Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku oraz Gmina Podegrodzie – Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie;

- działanie z zakresu udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – 1 umowa na kwotę 99 997 zł- Gmina Podegrodzie- oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice, Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi.

W ostatnim czasie podpisaliśmy 3 umowy grantowe o następujących zakresach:

- 27.08.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „ Organizacja wydarzeń promujących aktywny styl życia” na kwotę 54 918,00 zł.

- 18.09.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „Zachowanie tożsamości regionalnej obszaru LGD „Brama Beskidu” ‘’ na kwotę 78 225,00 zł.

- 11.10.2018 r. podpisaliśmy umowę na realizacje operacji pt. „Projekt grantowy – wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury”  na kwotę 99 767,00 zł.

Dnia 10.10.2018 r. podpisaliśmy umowę dotyczącą realizacji operacji własnej w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych na kwotę 47 500,00 zł.

W obecnej chwili nasze Stowarzyszenie we współpracy z czterema partnerskimi LGD oraz dwoma stowarzyszeniami ze Słowacji realizuje międzynarodowy projekt współpracy pt.: „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”. Ideą tego projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.